Privacyverklaring

Liminal Consult is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Bij de verwerking wordt zorgvuldig met de persoonsgegevens omgegaan. Deze privacyverklaring is opgesteld om u te informeren over hoe Liminal Consult met uw persoonsgegevens omgaat.

Liminal Consult is gevestigd aan de Johannes Geradtsweg 77, 1222 PN in Hilversum en is te bereiken via telefoonnummer 06-15878087 en mail info@liminalconsult.nl. Indien u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, kunt contact opnemen met Liminal Consult.

Verkrijgen en verwerken van persoonsgegevens

Liminal Consult verkrijgt en verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van diensten van Liminal Consult en/of omdat u deze gegevens zelf heeft verstrekt via mail, website, telefoon of app. Daarnaast kunnen persoonsgegevens worden verkregen via derden in het kader van de dienstverlening van Liminal Consult. Persoonsgegevens die tenminste worden verwerkt zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (voor facturen)
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bankgegevens
 • Overige persoonsgegevens die u ons verstrekt door het invullen van vragenlijsten, testen en/of opdrachten die uitgevoerd worden in het kader van de afgesproken diensten

Doeleinden van de verwerking van gegevens

Liminal Consult wil u goed van dienst zijn en daarom worden uw persoonsgegevens verwerkt. Dit gebeurt voor de volgende doeleinden:

 • Maken en onderhouden van contact en het versturen van relevante informatie.
 • Aanbieden van een voorstel, offerte of contract ten behoeve van de dienstverlening en/of samenwerking.
 • Opstellen van een verslag, rapportage en/of profiel in het kader van een begeleidingstraject.
 • Verrichten van administratieve handelingen, zoals planning, facturering en beheer van een cliĆ«ntenbestand.
 • Versturen van een nieuwsbrief.
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen.

Het bewaren van persoonsgegevens

De persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dat nodig is om de betreffende doelen te bereiken. Hierbij wordt rekening gehouden met:

 • De looptijd van de overeenkomst die u met Liminal Consult aangaat.
 • Gegevens die nodig zijn bij (her)registratie van beroepsverenigingen voor 5 jaar.
 • Administratieve gegevens worden volgens de wettelijke bewaarplichten bewaard, zoals de fiscale privacyverklaring.

Verstrekking aan derden

Liminal Consult verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal persoonsgegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u op uw opdrachtgever, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Cookies en websitebezoek

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw gespecificeerd verzoek via info@liminalconsult.nl ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u mij verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Liminal Consult wijst u op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het beveiligen van persoonsgegeven

Liminal Consult neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en houdt zich aan geheimhouding van gegevens, voor zover bij wet- en regelgeving niet anders is bepaald. Liminal Consult neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u het de indruk heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@liminalconsult.nl.